Dé supermarkt op Ameland voor al uw boodschappen!

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://superinnes.nl.

Jumbo Ameland, gevestigd aan Hoge Eggenweg 6, 9163 JP
Nes Ameland 0519-542009

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Jumbo Ameland verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@superinnes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Jumbo Ameland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening      uit te voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Jumbo Ameland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jumbo Ameland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van Jumbo Ameland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Jumbo Ameland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:
Personalia bewaartermijn 3 maanden, reden: bij bestelling na aflevering
Adres bewaartermijn 3 maanden, reden: bij bestelling na aflevering
Telefoonnummer bewaartermijn 3 maanden, reden: bij bestelling na aflevering
E-mailadres bewaartermijn 3 maanden, reden: bij bestelling na aflevering
Bankrekeningnummer bewaartermijn 3 maanden, reden: bij bestelling na aflevering
Bij facturering (niet contant afrekenen, maar rekening sturen en achteraf betalen)  zijn wij verplicht de bovenstaande gegevens 8 jaar te bewaren in onze adminstratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Jumbo Ameland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jumbo Ameland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jumbo Ameland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@superinnes.nl
Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jumbo Ameland wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jumbo Ameland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang. ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@superinnes.nl

 

 

Search